onsdag den 11. september 2013

UNGA LÄSARE I NORDEN – ETT NORDISKT PERSPEKTIV
Välkommen till en nordisk konferens om litteratur och läsfrämjande för barn och unga. På konferensen presenteras aktuell forskning och nationella läsfrämjande projekt från flera nordiska länder. Kom och diskutera hur vi på olika sätt kan möta gemensamma nordiska utmaningar.
Varje år riskerar många unga att lämna skolan utan en grundläggande läsfärdighet. Det handlar om förmågan att över huvud taget kunna läsa och förstå en text. Litteratur och läsning har en djupgående betydelse både för den enskilde och för samhällets utveckling. Som kunskapsbärare i ett samhälle som flödar över av information, men lider brist på fördjupning.

Sprid gärna inbjudan vidare i ditt nätverk!

När: 24–25 oktober 2013
Var: Lunds Universitet, Lund, bra förbindelser finns från närliggande flygplatser, Kastrup i Köpenhamn och Malmö Airport
Målgrupp: Konferensen riktar sig till nationella experter, forskare, myndigheter och organisationer som arbetar med litteratur- och läsfrämjande samt beslutsfattare och företrädare för skolan

Sista anmälningsdag 1 oktober
ANMÄL DIG HÄR
Arrangeras av Statens kulturråd i samarbete med Lunds universitet. Mötet arrangeras inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Konferensen är kostnadsfri men antalet platser är begränsade. Konferensen hålls på skandinaviska.

Deltagare står för kostnader för resa och boende. Rum bokas av deltagarna själva. Ett antal rum finns förbokade till konferensens deltagare fram till och med 24 september.

E-post: reservations@grandlundia.se
Telefon: 046-280 62 00
Bokningsnummer: Grand: 83460, Lundia: 83459, Finn: 83482
För ytterligare information kontakta Christine Angerman på Kulturrådet
Ett axplock ur programmet

Thomas Götselius – Varför läsa litteratur?
Vilken skillnad gör läsning och varför ska vi läsa litteratur? Vad har litteratur och läsning för effekter för samhällsbyggets struktur och för enskilda individers utveckling? Konferensens inledningstalare Thomas Götselius forskar om läsandets historia och boken som medium. Han är lektor vid Stockholms universitet och kritiker i DN Kultur.

Hur kan vi på nordisk nivå jobba strategiskt med läsfrämjande?
Panelsamtal om olika nordiska lässtrategier med bland andra Svein Arne Tinnesand, Nasjonalbiblioteket, Norge, Lisbet Vestergaard, Bibliotekskonsulent vid Kulturstyrelsen, Danmark, Gun Oker-Blom, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, Finland

Nordiska ministerrådet presenterar satsningarna på barn och unga och det nya litteraturpriset för barn och unga

Ann Steiner och Jana Holsanova
Litterär och medial kompetens: Hur läser vi i olika medier?

Dorte Bleses
Danska Bogstart är ett bokprogram där böcker delas ut till barn i utsatta områden. Genom tillgång till böcker och genom rådgivning om läsning så har andelen föräldrar som läser med sina barn ökat. Verksamhetsledare Dorte Bleses, presenterar erfarenheter och forskningsresultat.

Gunilla Molloy
Pojkars motstånd mot att läsa skönlitteratur i skolan – varför och hur kan vi komma vidare?

Karin Taube och Jouni Välijärvi
PISA-undersökningar om läsförståelse i de nordiska länderna har gjorts under ett antal år. Vad kan vi se i resultaten och hur kan vi ta lärdom av framgångslandet Finland? Vad ligger bakom de finska goda resultaten i mätningarna av ungas läsförståelse?

Lena Adelsohn Liljeroth
Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth medverkar under konferensens andra dag

Fullständigt program och övrig information publiceras inför konferensen på Kulturrådets webbplats.

– – –
YOUNG READERS – A NORDIC PERSPECTIVE
You are invited to attend a Nordic conference on literature and reading advocacy for children and young adults. The conference presentations will focus on current research and national reading advocacy projects. Come and discuss the various ways we can address shared challenges across the Nordic region.
Every year, many young people are at risk of leaving school without basic literacy skills. We are talking about the fundamental ability to read and understand text. Literature and reading are fundamentally important both to individuals and to the development of society. The written word is a knowledge bearer in a society overflowing with information but suffering from a lack of depth.

Please help spread the word in your network!

When:
24–25 October 2013
Where: Lund University, Lund, Sweden. Excellent transport links to and from the nearby Copenhagen (Kastrup) and Malmö airports.
Target audience: The conference is aimed at national experts, researchers, government agencies and organizations working in the literature promotion and reading advocacy field, and at decision makers and school representatives.

Registration deadline Oct. 1
SIGN UP HERE
Organized by the Swedish Arts Council in partnership with Lund University. The conference is part of the Swedish presidency of the Nordic Council of Ministers. There is no conference fee, but the number of places is limited. The Conference will be held in Scandinavian. Participants are expected to cover their own travel and hotel costs. Participants will make their own hotel reservations. Rooms are preliminary reserved until September 24th

E-mail: reservations@grandlundia.se
Telephone: 046-280 62 00
Resevation Code: Grand: 83460, Lundia: 83459, Finn: 83482
For further information please contact Christine Angerman at the Swedish Arts Council
The conference program and other information will be available at the Swedish Arts Councils website.